Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Giới thiệu: Cross-origin resource sharing (viết tắt là CORS) là một tiêu chuẩn để truy cập tài nguyên web trên các tên miền khác nhau. CORS cho phép các web scripts tương tác cởi mở hơn với nội dung bên ngoài tên miền gốc, dẫn đến sự tích hợp tốt hơn giữa các dịch vụ web.

Bạn thực hiện cấu hình CORS như sau 

Bước 1: Lực chọn domain CDN cần thiết lập CORS

...