Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

vServer

Dịch vụ cung cấp hệ thống máy chủ ảo trên đám mây với các tính nâng cao như vVPC, Cloud Firewall, Loadbalance(vLB), Auto scaling (vAS)...

vStorage

Giải pháp lưu trữ linh hoạt, an toàn, truy cập nhanh trên điện toán đám mây.

Image Removed

vCDN

Giải pháp CDN của VNG Cloud sẽ giúp khác hàng giảm thiểu ngân sách hạ tầng kỹ thuật, đạt hiệu suất hoạt động tốt hơn.

Image Removed

vColdstorage

Dịch vụ lưu trữ dài hạn trên đám mây