Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Nhập thông tin đăng nhập là địa chỉ Email hoặc Số điện thoại đã đăng ký trên Portal hệ thống VNGCloud vào khung số (1) và mật khẩu tương ứng vào khung số (2); Sau đó click "Đăng Nhập".