Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vinadata VNG Cloud data Object Storage (vStorage) là dịch vụ lưu trữ hướng đối tượng (object storage). Bạn có thể sử dụng vStorage để lưu các dữ liệu lớn và có lượng khách hàng truy cập thường xuyên như phim, ảnh, truyện, các tệp định dạng document, các nội dung web tĩnh (static web content), log…

vStorage upload dữ liệu của bạn và lưu dưới dạng object trong 1 container.

Lợi ích của vStorage 

  • Dữ liệu được lưu trữ an toàn và bảo mật. 
  • Các rủi ro mất dữ liệu do hư hỏng ổ đĩa vật lý gần như không còn nhờ mọi object đều đươc replication = 3. 
  • Mở rộng lưu trữ dễ dàng trên giao diện web. Không có thời gian downtime và việc mở rộng sẽ được thực hiện ngay lập tức. 

Để bắt đầu sử dụng vStorage bạn có thể tham khảo các thao tác căn bản như bên dưới 

...

Tool 

  • Portal.vinadatavngcloud.vn 
  • Client tool 
  • API / SDK 

...