Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Khởi tạo Load Balancer

Bước 1: Đăng nhập vào Portal VinaData, chọn Load Balancer, chọn Create Load Balancers.

Image Removed

Bước 2: Nhập thông tin tên của Load Balancer. Chọn Add Listener.

Image Removed

Bước 3: Ở Tab Listener, điền thông tin của Listeners gồm tên, mô tả và port sẽ sử dụng cho Load balancer. Ví dụ ở đây tạo một Load Balancer phục vụ request web ở port 80.

Image Removed

Thêm server member vào Load Balancer

Bước 1: Ở Tab Pool member, chọn Add Member, để thêm những VCS (Vinadata Cloud Server) vào Load Balancer. Ở ví dụ này, đây là những VCS được cài sẵn web, trực tiếp phục vụ cho request của user.

Image Removed

Bước 2: Điền thông tin về server thứ nhất.

Image Removed

Bước 3: Điền thông tin về server thứ hai.

Image Removed

Kiểm tra sức khoẻ của server member

Bước 1: Ở Tab Health Monitorchọn phương thức để Monitor sự sống/ chết của các member (những server VCS vừa được add vào) trong Load Balancer.

Image Removed

Bước 2: Sau khi hoàn chỉnh thông tin, chọn Create Load Balancer.

Image Removed

Quá trình tạo Load Balancer đã hoàn tất. Để sử dụng và chỉnh sửa các thông tin của Load Balancer, làm theo hướng dẫn sau.


...

Trước khi bắt đầu 

Để tạo Load balancer bạn cần phải có network, nếu chưa tạo bạn có thể xem hướng dẫn tại đây Tạo network

Khởi tạo Load Balancer

Bước 1: Chọn Load balancer và chọn create load balancer layer 7 - HTTP/HTTPS


Image Added


Bước 2: Nhập các thông tin basic configuration của Load balancer 

Image Added

Bước 3: 


...

Các chủ đề liên quan

Content by Label
showLabelsfalse
spacesONVINA
showSpacefalse
sorttitle
typepage
cqllabel = "balancer" and type = "page" and space = "ONVINA"
labelsdocumentation-space-sample