Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

(tick) Vinadata  VNG Cloud cung cấp một dashboard để dễ dàng tạo Load Balancer.

...

Xem lại các thiết lập cho Load balancer bạn đã thực hiện bao gồm cả package Load balancer bạn sẽ cần thanh toán. 

Hiện tại, Vinadata load VNG Cloud load balancer cung cấp 2 loại package là Mini và Medium. Ở các thiết lập mặc định bạn chỉ có thể tạo và thanh toán package Mini, nếu có nhu cầu sử dụng package lớn hơn hãy liên hệ 1900-1549 để được hỗ trợ. 

...