Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hiện tại, Vinadata load balancer cung cấp 2 loại package là Mini và Medium. Ở các thiết lập mặc định bạn chỉ có thể tạo và thanh toán package Mini, nếu có nhu cầu sử dụng package lớn hơn hãy liên hệ 1900-1549 để được hỗ trợ. 

Chọn create load balancer để thực hiện bước thanh toán 

Image Added


Chọn pay và kết hoàn tất việc tạo. Load balancer của bạn sẽ hiện ra tại giao diện quản lý chung load balancer như bên dưới 

Image Added


...

Các chủ đề liên quan

Content by Label
showLabelsfalse
spacesONVINA
showSpacefalse
sorttitle
typepage
cqllabel = "balancer" and type = "page" and space = "ONVINA"
labelsdocumentation-space-sample