Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vinadata Object Storage (vStorage) là dịch vụ lưu trữ hướng đối tượng (object storage). Bạn có thể sử dụng vStorage để lưu các dữ liệu lớn và có lượng khách hàng truy cập thường xuyên như phim, ảnh, truyện, các tệp định dạng document, các nội dung web tĩnh (static web content), log…

vStorage upload dữ liệu của bạn và lưu dưới dạng object trong 1 container.


Để bắt đầu sử dụng vStorage bạn có thể tham khảo các thao tác căn bản như bên dưới 

Các tính năng nâng cao 

Tool 

  • Portal.vinadata.vn 
  • Client tool 
  • API / SDK 

vStorage best practice

  • Mount lên vServer 
  • Original cho vCDN 
  • Host static website