Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Volume (gắn rời) của vServer có thể dễ dàng được mở rộng, mà không làm gián đoạn vServer. 

Lưu ý: Volume Status phải là AVAILABLE để Extend Size. Volume không thể giảm Size.Extend Volume trên Portal

Bước 1: Trên tab "Volumes" , click chọn Volume → button "Extend"Bước 2: Chọn new Size cho volume → button "Extend" để bắt đầu

Lưu ý: Không thể giảm bớt dung lượng volume. 
Các chủ đề liên quan

Content by Label
showLabelsfalse
spacesONVINA
showSpacefalse
sorttitle
typepage
cqllabel = "volume" and type = "page" and space = "ONVINA"
labelsdocumentation-space-sample