Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 (tick) Quá trình khởi tạo Volume gồm những bước sau:
Chọn Volume Types

Bước 1: Trên tab "Volumes" , click chọn button "Create Volume"


Bước 2: Ở mục Volume Information, click "Volume Name"
Note: Volume name có 5 kí tự, và gồm các kí tự: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ., @


Bước 3: Ở mục Volume Type có 2 options cho phép user lựa chọn để khởi tạo Data cho Volume
Option 1: Tạo volume trống, hoàn toàn mới. 

  • Tại tab New, click chọn Volume Type là SASOption 2: Tạo volume từ snapshot (Volume được khởi tạo chứa all data từ Snapshot)

  • Tại From Snapshot, click chọn Snapshot để khởi tạo Volume


Note: VNG CLOUD hỗ trợ 3 loại Volume Type: SAS, SSD, SATA. Các loại Volume Types này khác nhau về giới hạn IOPS. 

Tuỳ ứng dụng, để lựa chọn Volume Type phù hợp. SSD (iops) > SAS (iops) > SATA (iops)


Chọn Size Volume

Ở mục Size, chọn size cho volume cần tạo
Note: Size Volume cho phép customize từ 10 đến 1000 GBHoàn tất tạo Volume

Click chọn button "OK" để hoàn tất tạo Volume, và thực hiện các bước thanh toán. 
Các chủ đề liên quan