Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Với mong muốn đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của VNG Cloud nhưng không cần trả chi phí ban đầu, chương trình ví PoC ra đời !

Chương trình trải nghiệm khách hàng PoC (Proof of Concept) là gì ?

Đây là chương trình giúp khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ thông qua giá trị (bằng credit trong ví PoC) được cấp cho khách hàng thông qua ví PoC.

Thông thường, ví PoC sẽ được cấp thông qua các chương trình khuyến mãi, các chương trình chiến dịch quảng bá của VNG Cloud. Qua đó, khách hàng có thể tự trải nghiệm tạo một số dịch vụ nhất định trong khoảng thời gian qui định.

Ví PoC

Giá trị của ví PoC được cấp, có giá trị nhất định được dùng trong khoảng thời gian qui định tùy theo chính sách. Hết thời gian hiệu lực, khách hàng có thể yêu cầu mở rộng ví PoC hoặc trả thêm chi phí để duy trì dịch vụ.

Sử dụng Ví PoC

Thanh toán qua ví PoC

Khi khởi tạo dịch vụ và thanh toán cho dịch vụ, khách hàng có credit trong ví PoC, có thể chọn thanh toán bằng PoC bằng cách nhấn chọn “PoC” khi thanh toán.

Kiểm tra thông tin ví PoC

Bạn có thể kiểm tra nhanh thông tin ví PoC của mình thông qua một số cách sau.

Chúc bạn có nhiều trải nghiệm tốt với sản phẩm thông qua Chương trình trải nghiệm dịch vụ.


  • No labels