Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chia sẻ trách nhiệm giữa VNG Cloud và Khách hàng

Bên liên quan

Trách nhiệm

VNG Cloud

VNG Cloud đảm bảo an toàn thông tin cơ sở hạ tầng chạy cho dịch vụ. Cơ sở hạ tầng bao gồm: phần cứng, nền tảng ứng dụng và kết nối mạng.

VNG Cloud đảm bảo dữ liệu luôn được lưu trữ và backup đầy đủ (theo từng gói dịch vụ) tại những nơi khác nhau, dự phòng trong trường hợp sự cố phát sinh ngoài mong muốn.

Khách hàng
Khách hàng chịu trách nhiệm thiết lập các quyền giới hạn cho người dùng khi tham gia dịch vụ.

Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập (login) và các thông tin quan trọng cần thiết để truy cập dịch vụ.

Khách hàng chịu trách nhiệm nội dung hội thoại/trao đổi khi sử dụng dịch vụ.

Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thiết bị truy cập dịch vụ của mình bao gồm cả việc sử dụng các phần mềm bảo mật cá nhân như phần mềm diệt virus, tường lửa.