Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chia sẻ trách nhiệm giữa VNG Cloud và Khách hàng

Bên liên quan

Trách nhiệm

VNG Cloud

VNG Cloud đảm bảo an toàn thông tin cơ sở hạ tầng chạy cho dịch vụ. Cơ sở hạ tầng bao gồm: phần cứng, nền tảng ứng dụng và kết nối mạng.

VNG Cloud đảm bảo dữ liệu luôn được lưu trữ và backup đầy đủ (theo từng gói dịch vụ) tại những nơi khác nhau, dự phòng trong trường hợp sự cố phát sinh ngoài mong muốn.

Khách hàng
Khách hàng chịu trách nhiệm thiết lập các quyền giới hạn cho người dùng khi tham gia dịch vụ.

Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập (login) và các thông tin quan trọng cần thiết để truy cập dịch vụ.

Khách hàng chịu trách nhiệm nội dung hội thoại/trao đổi khi sử dụng dịch vụ.

Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thiết bị truy cập dịch vụ của mình bao gồm cả việc sử dụng các phần mềm bảo mật cá nhân như phần mềm diệt virus, tường lửa.

Phạm vi lưu trữ và backup dữ liệu của Khách hàng

Tiêu chíCách thức thực hiện
Phạm vi sao lưu

Thông tin Khách hàng

Thông tin đầu số

Thông tin thiết bị

Thông tin cuộc gọi

Lịch trìnhDaily backup 01h00 AM
Phương pháp sao lưumogodbdump, .rar, .wav (set pass cho file mogodbump, rar)
Thời gian lưu dữ liệu

Config hệ thống: re-new daily

mogodb: 30 ngày

Record cuộc gọi: 120 ngày hoặc hơn

Vị trí các bản sao lưuLocal và vStorage
Phương thức và thời gian khôi phục dữ liệu từ bản sao lưuThời gian restore không quá 30 phút tùy vào dung lượng của Khách hàng