Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DNS là dịch vụ rất quan trọng trên internet, chức năng cơ bản là phân giải tên miền thành địa chỉ IP (định danh máy chủ). Ngoài ra DNS còn được dùng cho việc điều phối tải, giám sát nguy cơ tấn công, ….

  • No labels