Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sử dụng snapshopt để backup volume, giữ lại data của vServer, trước khi xoá vServer khỏi VNG CloudData này dễ dàng được sử dụng để tạo vServer khác khi cần thiết. 


  • Khởi tạo snapshot
  • Backup dữ liệu
  • Xoá vServer

Khởi tạo snapshot

Step 1: Login vào Portal VNG Cloud, chọn menu Cloud Servers –> Snapshot –> Create SnapshotStep 2: Chọn Volume của vServer cần giữ lại data, ở đây là volume original_boot_volumeStep 3: Kiểm tra lại màn hình Snapshot, đã có một snapshot vừa được tạo backup_boot_volume. Click chọn snap shot đó.


Backup dữ liệu

Step 1: Tạo một volume mới để lưu giữ data này. Chọn Volume để bắt đầu tạo mới.Step 2: Nhập thông tin Volume Name, và xác nhận tạo Volume từ snapshot.Step 3: Quá trình tạo mới sẽ tốn thời gian tuỳ theo dung lượng của volume. Vui lòng chờ cho đến khi volume được tạo hoàn tất.


Xoá vServer

Step 1: Chọn menu Cloud Servers –> chọn Cloud Server muốn xoá.Step 2: Cloud Server đã được xoá hoàn tất. Kiểm tra lại màn hình Volumes, ở đây có một volume đã được backup. Volume này chứa dữ liệu của vServer original. Bạn chỉ phải trả chi phí cho việc lưu trữ Volume.Step 3: vServer original có thể dễ dàng được restore lại từ volume đã backup.

Menu Cloud Servers, chọn Create Cloud Servers, chọn Bootable Volume, chọn Volume đã backup.Step 4: Việc tạo Cloud Servers đã hoàn tất
Các chủ đề liên quan