Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

vMonitor Platform cung cấp một giải pháp toàn diện về thu thập, phân tích và cảnh báo trên các dữ liệu Metric, Log, Synthetic từ VNG Cloud, các Cloud khác hay môi trường on-premise, Những thông tin này giúp bạn hiểu về các server/application của bạn hoạt động như thế nào và chủ động xác định được các vấn đề mà server/application đang gặp phải. vMonitor cung cấp các tính năng: 

  • Thu thập Metric, Log từ server, application trên VNG Cloud, các Cloud khác hay môi trường on-premise.
  • Chủ động theo dõi các ứng dụng, dịch vụ và máy chủ quan trọng luôn sẵn sàng với Synthetic
  • Truy xuất và phân tích trên các dữ liệu Log với tính năng Log Search
  • Thiết lập các cảnh báo và kênh thông báo khi có sự cố xảy ra.
  • Lưu trữ dữ liệu lâu dài trên vStorage

vMonitor Platform bao gồm các dịch vụ, bạn có thể xem chi tiết ở: 


Hướng dẫn giám sát hạ tầng căn bản với vMonitor

  • No labels