Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Web Accelerator - dịch vụ tăng tốc độ tải và tối ưu dung lượng website, tự động nén trang theo chuẩn brotli, chuyển đổi hình ảnh sang định dạng webp và giảm dung lượng ảnh nhưng chất lượng ảnh vẫn được tối ưu nhất trên thiết bị của end-user.

  • No labels