Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Object Download hỗ trợ tăng tốc độ tải các file lớn từ origin server tới khách hàng. Với các dữ liệu chưa được cache trên hệ thống, vCDN sẽ thực hiện kéo nhiều luồng dữ liệu tới origin server và lập tức trả về cho end-user dữ liệu của các luồng đã hoàn tất mà không cần phải đợi vCDN xử lý xong toàn bộ file.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ vCDN OBJECT DOWNLOAD
Nội D ung
1. Đăng nhập vào hệ thống
2. Quản lý dịch vụ CDN
2.1. Quản lý Certificate
2.2. Quản lý dịch vụ Object Download
2.3. Khởi tạo dịch vụ CDN Object download
2.3.1. Thông tin tổng quan của CDN Object Download
2.3.2. Thông tin về Origin Server
2.3.2.1. HTTP Origin
2.3.2.2. S3 Origin
2.3.3. Thông tin mã hóa và bảo mật
2.3.4. Thông tin Caching
2.3.5. Pagerules
2.4. Dashboard thống kê


  • No labels