Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ vCDN LIVE STREAMING
Nội Dung
1. Đăng nhập vào hệ thống
2. Quản lý dịch vụ CDN
2.1. Quản lý Certificate
2.2. Quản lý dịch vụ Live Streaming
2.2.1. Live Entrypoint
2.2.2. Live CDN
2.2.2.1. Thông tin về CDN Configuration
2.2.2.2. Thông tin mã hóa và bảo mật
2.2.2.3. Pagerules
2.3. Dashboard thống kê


  • No labels