Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

vMonitor Metric là dịch vụ giúp liên tục giám sát hiệu suất của tất cr tài nguyên trên hệ thống của doanh nghiệp theo thời gian thực, vMonitor metric được xây dựng dành cho người dùng, nhà phát triển, kĩ sư vận hành hay nhà quản lý IT nhằm mục đích theo dõi những tài nguyên trên hạ tầng Cloud của VNG Cloud hay bất cứ nơi nào khác. vMonitor Metric mang lại bức tranh thống nhất về sức khoẻ hệ thống, cho phép thu thập những số liệu, thông tin để phục vụ mục đích theo dõi, tối ưu hoá hệ thống, thiết lập cảnh báo và thông báo khi có sự cố xảy ra.

  1. Quota & Usage: Mua gói Metric
  2. Quản lý API Key cho Agent Metric
  3. Cài đặt Agent for Metric trên Server
  4. Quản lý Host với trang Infrastructure Host
  5. Xem thông tin với Dashboard
  6. Thiết lập cảnh báo cho Metric
  7. Thông tin metric và đơn vị
  8. Các ứng dụng hỗ trợ tích hợp Integration
  • No labels