Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để tạo Live Stream sẽ cần thực hiện 3 phn: 

 • Channel App
  • Tạo App cho channel 
 • Live CDN
  • vCDN sẽ khởi tạo một Live CDN-domain với các thiết lập tương ứng. 
 • Live Channel
  • Sau khi khởi tạo thành công, vCDN sẽ cung cấp một link UPSTREAM, bạn sử dụng link này để upload nội dung cần phát trực tiếp.


 • Tạo Adaptive Bitrate (ABR)
  • Sử dụng khi bạn thực hiện Transcode live stream tại Origin của bạn thành các luồng với bitrate khác nhau và Push các luồng đó lên vCDN. ABR sẽ tạo ra 1 link playback duy nhất để người dùng cuối xem live stream, thay vì phải xem các link khác nhau (người dùng sẽ được tự động thay đồi luồng live stream tùy theo chất lượng mạng).