Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cho phép thiết lập rule hành xử khi object kết thúc vòng đời. 

Lifecyle gồm 2 loại rules là:  

  • Transition rule: Di chuyển object giữa các class. 
    • Days after creation: Rule sẽ xác định các object đạt đủ điều kiện về số ngày tính từ lúc object được upload lên và chuyển từ Standard (Gold) sang vColdcstorage class. 
    • Day after last seen: Rule sẽ chuyển object từ Standard (Gold) sang Silver nếu lần cuối cùng object được truy cập bởi end-user thỏa điều kiện. 
  • Expiration rule: Rule sẽ xác định các object đạt đủ điều kiện về số ngày tính từ lúc object được upload lên / hoặc kể từ ngày object được chuyển sang class mới và xóa các object này. 

Tùy theo use-case mà bạn có thể thiết lập cả 2 rule cho 1 Lifecycle hoặc chỉ 1.

Phạm vi áp dụng:

Lifecycle rule sẽ chỉ hoạt động trên 1 container

Lifecycle rule sẽ hoạt động trên các object / folder thỏa điều kiện đặt ra gồm:

-        Prefix : Tiền tố , ký tự đầu của object bạn muốn rule sẽ áp dụng. Mỗi lifecycle rule sẽ chỉ được chọn 1 prefix duy nhất.

  • Nhập prefix của object để xác định phạm vi object bị tác động bởi rule.
  • Nhập “ / “ để áp dụng rule cho toàn bộ object trong container
  • Nhập “/<tên folder>” để áp dụng rule cho toàn bộ object trong 1 folder

Action

Lifecycle rule sẽ chạy 1 lần mỗi ngày, theo thứ tự transition rule sẽ chạy trước rồi đến expiration rule.