Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

vDB Relational Database Service (RDS) có nhiều loại cơ sở dữ liệu quan hệ quen thuộc với bạn như:

  • MySQL: 5.5, 5.7, 8.0.
  • Mariadb: 10.1, 10.3, 10.4, 10.5.
  • Postgresql: 10, 12, 13, 15.


Bạn hãy truy cập các hướng dẫn sau để bắt đầu trải nghiệm dịch vụ: