Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tại giao diện Scaling Group Management chọn group configure  

Tại scaling group configuration, nhập các thông tin cần thiết  

  • Group name (Bắt buộc): Đặt tên giúp bạn gợi nhớ  quản  khi  nhiều group. Tên group cho phép đặt các  tự (a-z, A-Z, 0-9, '_')bắt đầu với chữ  giới hạn từ 6-20  tự  

  • Profile (Bắt buộc): Mỗi scaling group bắt buộc phải được gắn với 1 profile. Click drop down list để xem danh sách các profile đã tạo  chọn 1 profile mong muốnNếu như không  option nào thì bạn cần quay lại giao diện profile management  tạo 1 profile trước 

  • Desire Capacity: Nhập số lượng instance bạn mong muốn, scaling group sẽ scale số instance lên tương ứngSố desire không được nhỏ hơn Min Capacity hoặc lớn hơn Max 

  • Min capcity: Số lượng instance nhỏ nhất  bạn mong muốn group này  

  • Max capcity: Số lượng instance tối đaKhi sử dụng receiver để scale tự động thì chỉ số Min / Max sẽ đảm bảo instance không vượt ra khỏi con số bạn mong muốn 

  • Timeout: Đơn vị  giây (s), nếu thời gian tạo group vượt quá Timeout, group này sẽ bị lỗibình thường bạn không cần điều chỉnh thông số này.  

Nếu bạn đã  policy tạo sẵn  muốn gắn vào ,  thể nhấn Advance  chọn trong danh sách policy. Bạn  thể bỏ qua phần này  bổ sung sau 

Lưu ýnếu bạn đã tạo policy  không thấy trong danh sách Policy, thì  thể xem lại  thay đổi lựa chọn phần Type policy. Danh sách policy chỉ hiển thị những policy phù hợp với type policy đã chọn 

Nhấn next để đến giao diện Summary, tại đây hãy kiểm tra lại các thông tin bạn đã nhập lại một lần nữaLưu ý bạn không thể thay đổi profile & group name sau khi tạo group thành công  

Chọn configure group để tạosau khi tạo thành công bạn sẽ thấy group xuất hiện ở giao diện quản  Auto-scaling group với Status  CREATING 

Sau một khoảng thời gianbạn sẽ thấy group  Status  ACTIVE (nhấn Refresh trong Action hoặc F5) 

Nếu muốn xem thông tin chi tiết của Group,  nhấp vào ô vuông tickbox ngay tại màn hình Scaling Group Management để xem