Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

vDB MemoryStore Database Service (MDS) gồm các hệ lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ (in-memory) quen thuộc với bạn như:

  • Redis: 3.2, 4.0, 5.0, 6.2.
  • Memcached (coming soon)


   

  • No labels