Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hướng dẫn thiết lập truy cập theo IP Proctection

Giới thiệu: vCDN đã hỗ trợ tính năng thiết lập truy cập dựa theo IP. Theo đó, bạn có thể cho phép một hoặc nhiều IP được phép truy cập vào hệ thống hoặc không được phépĐể thực hiện thiết lập yêu cầu quyền truy cập, bạn hãy thực hiện các bước sau:

Bạn thực hiện cấu hình IP Protection như sau 

Bước 1: Lựa chọn domain CDN cần thiết lập

...