Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Giới thiệu: Allow specific referer (HTTP referer) là tính năng cho phép bạn thiết lập quyền truy cập của một hoặc nhiều URI đến domain CDN web bạn

Bạn thực hiện cấu hình Allow Specific Referer như sau

Bước 1: Lựa chọn domain CDN cần cài đặt

...