Bước 1 : Tạo các gói dịch vụ mình mong muốn 


Bước 2 :  Mua gói dịch vụ 


Bước 3 :  Kiểm tra gói dich vụ