Vinadata Database as a Service (vDBaaS) là dịch vụ cho phép dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây của Vinadata. vDBaaS cung cấp khả năng tự động hóa các tác vụ như là khởi tạo phần cứng, cài đặt cơ sở dữ liệu, sao lưu và phục hồi với mức chi phí hiệu quả. Khi sử dụng vDBaaS, khách hàng có thể hoàn toàn tập trung vào việc xây dựng và chạy ứng dụng của mình vDBaaS gồm nhiều loại dịch vụ cho từng loại cơ sở dữ liệu , hiện nay chúng tôi đang cung cấp Relational Database Service (RDS) có nhiều loại cơ sở dữ liệu quan hệ quen thuộc với bạn như: MySQL, Mariadb