vDB Relational Database Service (RDS) có nhiều loại cơ sở dữ liệu quan hệ quen thuộc với bạn như:


Bạn hãy truy cập các hướng dẫn sau để bắt đầu trải nghiệm dịch vụ: