Tại giao diện Scaling Group Management chọn group configure  

Tại scaling group configuration, nhập các thông tin cần thiết  

Nếu bạn đã  policy tạo sẵn  muốn gắn vào ,  thể nhấn Advance  chọn trong danh sách policy. Bạn  thể bỏ qua phần này  bổ sung sau 

Lưu ýnếu bạn đã tạo policy  không thấy trong danh sách Policy, thì  thể xem lại  thay đổi lựa chọn phần Type policy. Danh sách policy chỉ hiển thị những policy phù hợp với type policy đã chọn 

Nhấn next để đến giao diện Summary, tại đây hãy kiểm tra lại các thông tin bạn đã nhập lại một lần nữaLưu ý bạn không thể thay đổi profile & group name sau khi tạo group thành công  

Chọn configure group để tạosau khi tạo thành công bạn sẽ thấy group xuất hiện ở giao diện quản  Auto-scaling group với Status  CREATING 

Sau một khoảng thời gianbạn sẽ thấy group  Status  ACTIVE (nhấn Refresh trong Action hoặc F5) 

Nếu muốn xem thông tin chi tiết của Group,  nhấp vào ô vuông tickbox ngay tại màn hình Scaling Group Management để xem