Step 1. Khởi tạo Cold Storrage. Chọn Portal → Cold Storage → Create Cold StorageStep 2. Chọn dung lượng Cold Storage cần mua. Có 2 cách để mua dung lượng. 

Step 3. Khởi tạo Cold Storage thành công bạn sẽ thấy Dash board như hình dưới 


Dashboard Cold Storage

Step 1. Dashboard theo dõi Cold Storage


Step 2. Download Agent Tool (Agent Tool) dùngđể upload/ restore dữ liệu, tính toán checksum đảm bảo toàn vẹn dữ liệu