Sử dụng snapshopt để backup volume, giữ lại data của vServer, trước khi xoá vServer khỏi VNG CloudData này dễ dàng được sử dụng để tạo vServer khác khi cần thiết. 


  • Khởi tạo snapshot
  • Backup dữ liệu
  • Xoá vServer

Khởi tạo snapshot

Step 1: Login vào Portal VNG Cloud, chọn menu Cloud Servers –> Snapshot –> Create Snapshot



Step 2: Chọn Volume của vServer cần giữ lại data, ở đây là volume original_boot_volume



Step 3: Kiểm tra lại màn hình Snapshot, đã có một snapshot vừa được tạo backup_boot_volume. Click chọn snap shot đó.


Backup dữ liệu

Step 1: Tạo một volume mới để lưu giữ data này. Chọn Volume để bắt đầu tạo mới.



Step 2: Nhập thông tin Volume Name, và xác nhận tạo Volume từ snapshot.



Step 3: Quá trình tạo mới sẽ tốn thời gian tuỳ theo dung lượng của volume. Vui lòng chờ cho đến khi volume được tạo hoàn tất.


Xoá vServer

Step 1: Chọn menu Cloud Servers –> chọn Cloud Server muốn xoá.



Step 2: Cloud Server đã được xoá hoàn tất. Kiểm tra lại màn hình Volumes, ở đây có một volume đã được backup. Volume này chứa dữ liệu của vServer original. Bạn chỉ phải trả chi phí cho việc lưu trữ Volume.



Step 3: vServer original có thể dễ dàng được restore lại từ volume đã backup.

Menu Cloud Servers, chọn Create Cloud Servers, chọn Bootable Volume, chọn Volume đã backup.



Step 4: Việc tạo Cloud Servers đã hoàn tất




Các chủ đề liên quan