Đối với Volume thuộc hệ điều hành Windows

Truy cập vào Disk Management

Chọn Action -> Rescan Disks . Hệ thống sẽ quét lại dung lượng đã updateDung lượng volume mới được thêm vào sẽ được hiện ở vùng UnallocatedChọn phân vùng cần tăng thêm Righ Click -> Extend Volumes...
Đối với Volume thuộc hệ điều hành Linux
Thực hiện các lệnh sau để update lại volume trong OS :

$sudo growpart /dev/vda 1

$sudo resize2fs /dev/vda1

Kiểm tra lại với lênh

$lsblkCác chủ đề liên quan