Volume (gắn rời) của vServer có thể dễ dàng được mở rộng, mà không làm gián đoạn vServer. 

Lưu ý: Volume Status phải là AVAILABLE để Extend Size. Volume không thể giảm Size.Extend Volume trên Portal

Bước 1: Trên tab "Volumes" , click chọn Volume → button "Extend"
Bước 2: Chọn new Size cho volume → button "Extend" để bắt đầu

Lưu ý: Không thể giảm bớt dung lượng volume. 

Các chủ đề liên quan