Volume có thể được dễ dàng attach (gắn vào) hoặc detach (gỡ ra) khỏi vServer mà không làm gián đoạn vServer. 

Lưu ý: Không thể detach volume Root (ổ C trong Windows) của vServer. 
Attach Volume

Bước 1: Trên tab "Volumes", click chọn Volume → button "Attach"

Bước 2: click chọn Server cần Attach Volume vào


Detach Volume

Bước 1: Trên tab "Volumes" , click chọn Volume → button "Detach"

Bước 2: Xác nhận Detach Volume ra khỏi Server

Lưu ý: Trong hệ điều hành của vServer, cần phải umount Volume trước khi Detach Volume, để dữ liệu không bị lỗi. 


Các chủ đề liên quan