1. Đăng ký tài khoản
  2. Thiết lập Chứng thực đa yếu tố
  3. Hướng dẫn đặt lại mật khẩu
  4. Hướng dẫn hủy tài khoản
  5. Hướng dẫn thay đổi số điện thoại
  6. Cập nhật thông tin tài khoản