(1): Tùy chọn bật/tắt HTTPS với giao thức mặc định là HTTP/2, Chức năng này chỉ có hiệu lực với domain đã được nhập tại mục CNAME, mặc định hệ thống CDN hỗ trợ giao thức HTTPS thông qua domain của CDN
(2): Định nghĩa TLS Version thấp nhất mà website có thể sử dụng, mặc định là TLS 1.2 sẽ giúp end-user truy cập website của bạn an toàn hơn

Token là phương thức mã hóa nội dung theo CDN, người dùng có thể sử dụng loại token (Type) được hỗ trợ bao gồm các chuẩn: Akamai, SBD và VNG.
Với loại token là SBD hoặc VNG sẽ có tùy chọn "Include IP" để mã hóa thêm Client IP vào token.
(Tham khảo phương thức thực hiện token tại: https://docs.vngcloud.vn/display/ONVINA/Secure+Token+VoD)

Access Filter sẽ là bộ lọc truy cập dựa vào IP Client, Referer domain hoặc vị trí địa lý (quốc gia) với 02 tùy chọn là Allow (Chỉ phép truy cập từ các IP, referer domain hoặc country code chỉ định) và Block (Chặn truy cập từ các IP, referer domain hoặc country code chỉ định)

CORS là một cơ chế cho phép nhiều tài nguyên khác nhau (fonts, Javascript, v.v…) của một trang web có thể được truy vấn từ domain khác với domain của trang đó. CORS là viết tắt của từ Cross-origin resource sharing.
Cấu hình CORS gồm Simple (chỉ hiển thị filed cấu hình Allow Origin) hoặc Advance (hiển thị tất cả tùy chọn)