Dịch vụ LiveCDN cho phép khách hàng sử dụng một trong 2 loại là CDN Packaging và Origin Packaging: