2. Quản lý dịch vụ CDN
2.1. Quản lý Certificate
2.2. Quản lý dịch vụ Live Streaming
2.2.1. Live Entrypoint
2.2.2. Live CDN
2.2.2.1. Thông tin về CDN Configuration
2.2.2.2. Thông tin mã hóa và bảo mật
2.2.2.3. Pagerules
2.3. Dashboard thống kê