2. Quản lý dịch vụ CDN
2.1. Quản lý Certificate
2.2. Quản lý dịch vụ Video On Demand (VoD)
2.3. Khởi tạo dịch vụ CDN VoD
2.3.1. Thông tin tổng quan của CDN VoD
2.3.2. Thông tin về Origin Server
2.3.2.1. HTTP Origin
2.3.2.2. S3 Origin
2.3.3. Thông tin mã hóa và bảo mật
2.3.4. Thông tin Caching
2.3.5. Pagerules
2.4. Dashboard thống kê