Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

vStack là giải pháp tích hợp toàn diện gồm DNS, CDN, WAF giúp bạn xây dựng, tăng tốc và bảo vệ website, ứng dụng của bạn được cung cấp bởi VNG Cloud. 

vStack hiện cung cấp 4 dịch vụ như sau:

  • DNS Sử dụng để quản lí tên miền. Đặc biệt hỗ trợ định nghĩa các qui tắc giúp routing traffic 
  • Site: 
    • CDN: Định nghĩa qui tắc giúp tối ưu web tự động, qui tắc caching giúp tăng tốc web
    • WAF: Tạo bộ lọc web cho những request độc hại, các qui tắc chống tấn công 
  • No labels