Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bước 1: Chọn chức năng “Cập nhật thông tin tài khoản”


Bước 2: Cập nhật thông tin tài khoản


Những ô có dấu * bắt buộc phải nhập

Sau khi nhập xong, chọn xác nhận vào ô

và nhập mã bảo vệ 


Bước 3: Nhấp chọn vào biểu tượng   để kết thúc quá trình cập nhật thông tin

  • No labels