Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sau khi cài đặt Metric Agent thành công trên các Server, bạn có thể thấy danh sách các Server/Host đang đẩy Metric về tại trang Infrastructure List/Host

Tại trang này ở mỗi Host bạn sẽ thấy các thông tin như sau:

  • Status: trạng thái của server có đang đẩy dữ liệu về hay không, nếu có sẽ là UP, nếu không sẽ là Undertermine
  • CPU: thông tin CPU hiện tại
  • IOwait: thông tin IOwait hiện tại
  • Load: thông tin Load hiện tại
  • Apps: danh sách các plugin mà Metric Agent đang bật

Khi nhấn vào khung của 1 Host, sẽ có trang xem chi tiết về Host đó:

Đồng thời nhấn vào tên của Host, bạn sẽ được chuyển sang trang Dashboard, và xem default dashboard của Host này.  • No labels