Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sau khi mua Metric package, bạn sẽ cần sinh ra API Key để xác thực Metric Agent với hệ thống vMonitor.

Để quản lý các API Key này, bạn cần truy cập vào Integration, chọn API Key và nhấn Create an API Key để tạo:

Đặt tên và mô tả cho API Key

Sau khi tạo bạn sẽ thấy thông tin API Key hiển thị

Tại trang quản lý này bạn có thể xoá API Key và tạo thêm API Key mới.

Sau khi tạo xong API Key bạn sẽ đến bước cài Metric Agent để đẩy metric về hệ thống vMonitor.


  • No labels