Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để đẩy Metric về vMonitor, bạn cần cài đặt Metric Agent trên server, vMonitor sử dụng Telegraf Agent để đẩy metric về và API Key để xác thực, bạn có thể truy cập vào trang Integration, chọn Agent for metric để xem hướng dẫn cài đặt Agent theo OS lựa chọn (window, linux)

Tại đây bạn chỉ cần nhấn COPY và chạy dòng lệnh trong server để cài đặt Metric Agent, vMonitor đã tự động điền API Key trong câu lệnh trên, nếu bạn muốn thay đổi API Key khác, bạn thay thế ở trường API_KEY=. Ví dụ tại đây chúng ta chạy dòng lệnh trên ở server "appserver":

Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy Host: appserver ở trang Infrastructure List/Host


  • No labels