Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để thiết lập cảnh báo cho Log Project bạn cần:

  1. Tạo các kênh notification để cảnh báo
  2. Tạo Alarm cho Log
  • No labels