Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu

Select your language to view the document

Yêu cầu

Người dùng đã có tài khoản vCS và Pipedrive

Hướng dẫn cài đặt


Cách 1: Kết nối từ vCS

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị
Bước 2: Tại phần Quản lý kết nối, chọn Tích hợp Third-party

Bước 3: Tại danh sách kết nối Third party, chọn Pipedrive và bật On chế độ để thực hiện kết nối

Bước 4: Click Lấy key để lấy Key từ Pipedrive

Bước 5: Đăng nhập tài khoản Pipedrive

Bước 6: Nhấn Allow and Install


Bước 7: Đăng nhập lại vào tài khoản vCS. Key từ Pipedrive sẽ tự động được điền vào.

Bước 8: Bật On tính năng người dùng muốn sử dụng và nhấp Lưu


Cách 2: Kết nối từ Pipedrive

Bước 1: Nhấp vào link sau:https://marketplace.pipedrive.com/app/v-cs/0b87486a2d7f2948> Nhấp Install now

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Pipedrive > Nhấp Allow and Install

Bước 3: Đăng nhập vào tổng đài vCS bằng tài khoản của bạn. Key từ Pipedrive sẽ tự động được điền vào.

Bước 4: Bật On tính năng người dùng muốn sử dụng > Cuối cùng nhấp Lưu


The integration between vCS and Pipedrive

Requirement

Users already have vCS and Pipedrive account

Instruction


Option 1: Integrate from vCS

Step 1: Login to your admin page
Step 2: At Connection management, choose Integrate Third-party 

Step 3: At Third-party connection list, choose Pipedrive and turn On mode to integrate vCS and Pipedrive

Step 4: Click Get key to get key from Pipedrive

Step 5: Login to your Pipedrive account

Step 6: Click Allow and Install


Step 7: Login again to your vCS account. Key from Pipedrive will automatically be filled in. 

Step 8: Turn On the feature you want to use and click Save


Option 2: Integrate from Pipedrive

Step 1: Click on this link: https://marketplace.pipedrive.com/app/v-cs/0b87486a2d7f2948> Click on Install now

Step 2: Login to your Pipedrive account > Click on Allow and Install

Step 3: Login again to your vCS account. Key from Pipedrive will automatically be filled in.

Step 4: Turn On the features you want to use and click Save 


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn