Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Lưu trữ linh hoạt, an toàn, truy cập nhanh trên điện toán đám mây

vStorage là giải pháp lưu trữ linh hoạt, an toàn, truy cập nhanh trên điện toán đám mây. vStorage là công nghệ lưu trữ định dạng Object Storage do VinaData nghiên cứu và phát triển. Công nghệ vStorage phù hợp cho các đơn vị và tổ chức cần lưu trữ dữ liệu lớn và có lượng khách hàng truy cập thường xuyên như phim, ảnh, truyện, các tệp định dạng document, các nội dung web tĩnh (static web content), log…


  • No labels