Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để gia hạn thời gian sử dụng cho RDS Instance, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện quản lý Databases, bạn tick vào RDS Instance cần gia hạn, và chọn tab “Billing Information”

Bước 2: Chọn nút Buy more

Bước 3: Chọn thời gian gia hạn thêm tại Period và nhấn OK

Bước 4: Sau khi nhấn OK, bạn sẽ thanh toán với thời gian gia hạn tương ứng. Nếu gia hạn thành công, bạn sẽ thấy thời gian được cập nhập ở cột Period.

Chúc mừng bạn đã gia hạn thời gian cho RDS Instance thành công.