Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bước 1 : Chọn vào profile muốn active sử dụng 


Bước 2 : Active profile + Gói dịch vụ 

Bươc 3 : Chọn gói đã mua 


Bước 4 :  sử dụng